Úvodní stránka

Drazí přátelé
,

posílám Vám mnoho pozdravů z Kroměříže. Vstoupili jsme do nového veledůležitého roku 2015. Moje modlitba je, abychom mohli bez omezení i v tomto roce pokračovat a nést evangelium do různých měst naší země. Zdá se mi to až neuvěřitelné, ale bylo jen několik málo týdnů v celém roce 2014, kdy jsme
nesloužili i v jiném městě mimo Kroměříž. V rámci „Vize 100 měst“ tedy vyjíždíme doslova každý týden s týmem služebníků, vždy doprovázených živou chválou.
K tomuto nám Pán Ježíš dává sílu, zdraví i zabezpečení, a tak můžeme naplňovat „Vizi 100 měst“ .

Není nic nad to, než vidět drahé duše lidí přijímat Pána Ježíše Krista do svého srdce. Jen před několika dny (2.1. 2015) náš tým opět sloužil v Brně. Bylo
nádherné být u toho, když žena – padesátnice, poprvé vydávala své srdce Pánu. Stalo se tak až ke konci shromáždění, a to poté, co můj přítel Milan svědčil
o svém čerstvém uzdravení z roztroušené sklerózy. Milan byl osm let na vozíčku a nyní, po svém zázračném uzdravení, již pět měsíců normálně chodí.
HALELUJA, SLÁVA NAŠEMU PÁNU! Po tomto svědectví, a po následné Večeři Páně, se Duch Svatý začal silně pohybovat mezi přítomnými.

Žena, jež měla problémy s kyčlemi, přijala zázrak uzdravení. Uzdraveni byli stejně tak pak i další přítomní. Největším zázrakem ale vždy je, když jsou
změněna lidská srdce. To je hlavní motivace našich cest a celkové služby „Vize 100 měst“, kterou vykonáváme už patnáctý rok.


10. Takto praví Hospodin: Na tomto místě, o kterémž vy říkáte: Popléněno jest, tak že není ani člověka ani žádného hovada v městech
Judských a na ulicích Jeruzalémských zpustlých, tak že není žádného člověka, ani žádného obyvatele, ani žádného hovada,


11. Ještěť bude slýchán hlas radosti a hlas veselé, hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas řkoucích: Oslavujte Hospodina zástupů, nebo
dobrý jest Hospodin, nebo na věky milosrdenství jeho, a obětujících díkčinění v domě Hospodinově, když zase přivedu zajaté země
této jako na počátku, praví Hospodin.


12. Takto praví Hospodin zástupů: Na místě tomto popléněném, tak že není žádného člověka ani hovada, i ve všech městech jeho bude
ještě obydlé pastýřů, kdež by chovali stáda.

(Jeremiáš 33;10-12, Bible Kralická)

Prorocké slovo pro naši lokálni církev v Kroměříži i pro „Vizi 100 měst“ v roce 2015 jsem přijal z Jeremiáše 33;10-12.

Tato pasáž starého zákona mluví o Izraeli, nicméně prorocky také o posledních časech. Je možné vidět svět kolem nás obdobně, jako je popsán ve verši 10:„…vy říkáte, že je všechno zpustlé…“. V 11. verši ale říká Hospodin, že ještě bude slyšet hlas radosti, hlas veselí, hlas ženicha a nevěsty a hlas vzývání Hospodina. Ke konci verše 12, kde se opakuje, že je všude pusto, se mluví i o tom, že VE VŠECH MĚSTECH POVSTANOU PASTÝŘI KTEŘÍ BUDOU CHOVAT OVCE.

Cítím, že je to skutečně prorocké. V současné době sloužím osobně několika mladým mužům, které – jak věřím – Pán povolává do služby.
Očkávám růst v církvích v České republice a v Boží radost, která bude znovu naplňovat srdce lidí a uzdravovat vztahy. Věřím, že církev bude posilněna.
Jsem osobně nadšený tím, co Pán připravil a co znovu podněcuje v srdcích lidí a těším se na tento rok 2015.
Buďte spolu se mnou a celým týmem zapojeným ve „Vizi 100 měst“ v očekávání!

Mnoho požehnání a Boží milosti do roku 2015,

Vojtěch Gočaltovský